O přechodu a přípravě na něj

16.04.2023


Když jsem začala v roce 2013 pořádat první pránický přechod, netušila jsem, do jaké podoby se posléze vyvine. Dnes je takových příležitostí už více, tak jak se na pránickou výživu podařilo přejít řadě dalších, ať také individuálně, anebo (podstatně častěji) s pomocí a podporou někoho, kdo tuto cestu již absolvoval sám.

Rozhodně je třeba si uvědomit, že přechod na pránickou stravu neznamená změnu výživy, ale především změnu vědomí, kterou nazýváme vzestup, a souvisí s probouzením vědomí a vědomí důležitosti osobní etiky, duchovních zákonitostí, opravdovosti a všech konsekvencí vnitřní svobody – aby se nestala jen jednou z dovedností, kterou se může chlubit ego, na níž můžeme ulpět a může se tak stát pastí a stagnací nebo jen jiným druhem sebeopájení a iluze. Vděčnost Zemi, naprosté přijetí života ve všech jeho podobách, úcta a respekt k nim, je základní podmínka. Nejde o cíl, ale jen o součást cesty.

Kdysi se mě někdo ptal, jestli si opravdu myslím, že jednou "budeme na práně", tedy budeme se vyživovat čistě pránicky všichni. Odpověděla jsem: Ano. Všichni, kdo jsme se rozhodli jít dál – rozvíjet se a vnitřně růst.

Možná lépe to vystihuje jedna z vizí k současnému dění a změnách světa tak, jak ho známe teď: viděla jsem Zemi jako platformu (rovinu, plochu) a na ní mnoho duší, jako obláčků. Tmavších i světlejších. V jeden okamžik se z jedné úrovně začaly stávat dvě, a ty se od sebe začaly vertikálně vzdalovat. I duše obláčky se dělily – přiklápěly se na horní nebo dolní platformu – světlejší na horní a tmavší dolů. Ptala jsem se, podle čeho toto dělení probíhá? Slyšela jsem "podle toho, k čemu ve svém srdci směřují především". Světy se od sebe víc a víc vzdalovaly. Až dodatečně jsem si uvědomila, jak obrovské poselství milosti poselství zahrnuje: pro mne samozřejmě i jako odpověď na otázku, kterou jsem v sobě nosila. Jde o naše volby. Ne o to, zdali jsme dosáhli nějakého zvláštního exkluzivního poznání, které v svém důsledku může znamenat nakonec jenom stagnaci a uzavření cest, protože pýchu, ale jak to máme ve svém srdci. Jsou to naše niterné volby. Pokud si z hloubi duše nepřejeme vzestup – přiblížení se Bohu, Zdroji, Pravému Domovu, ať už mu říkáme jakkoli, pokud by nám toto světlo způsobilo újmu, protože by pro nás bylo příliš čisté a silné, pokud jsme se rozhodli pro to být ulpěle spojení s hmotou a nižšími vibracemi, posilovat je nebo v nich být chyceni.

Záleží tedy na nás – na tom, kdy uslyšíme právě tohle volání. Každý jsme jiný, máme různé plány duše, cesty i poslání, získáváme různé dovednosti a léčíme si různá zranění.

Další odpověď přišla k práně. Viděla jsem člověka s rozpaženýma rukama jakoby viset uprostřed prostoru, mezi Zemí a nebesy. Odspoda a ze stran byl na tomto místě – uprostřed mezi zemí a nebesy - držen různými chlopněmi. Jak se proměňuje doba, rozpadají se a mění různé struktury a formy (podstata zůstává!) a otevírají cesty. Uvolňují se a rozpadají stará sevření. Viděla jsem, jak se s proměňující dobou některá pouta uvolnila sama a zmizela, některá z těchto "pout doby" ještě zůstávají. Další se uvolňují, jak se proměňujeme a probouzíme my sami.

Kdysi jsme velmi hluboko uvízli v hmotě. Nyní jako kdybychom procházeli vědomým osvobozováním se z tohoto ulpění, tíhy, překrytí (zastínění) mysli i vědomí. Víc toho víme, vidíme, začínáme se rozpomínat. Pokud s těmito pouty – chlopněmi bojujeme, snažíme se z hmoty odtrhnout násilím, drží nás o to pevněji, sevření zesílí. Uvolňujeme porozuměním, vděčností, úctou, přijetím.

Pránická výživa je součást a důsledek tohoto probuzení a důsledek i pomoc na cestě ke Svobodě. Přijímání prány umožňuje cesta skrze srdce k vyšším vibracím, ke Zdroji.

Příprava závisí na našich pocitech, osobní cestě a síle volání. Vždycky je individuální. Může a nemusí spočívat v půstech a změně stravy, ne každý to musí mít a potřebuje takto. U mne to v srpnu 2012 byla záležitost okamžiku, kdy se pro mne všechno změnilo, a to pro naprostou identifikaci s myšlenkou pránické výživy a tímto stavem vědomí a svobody. Vím tak, že především jde o naši vnitřní připravenost a stav vědomí. Otevřenost anebo schopnost se otevřít. Spojit se – najít spojení se sebou a skrze toto spojení najít cestu vzhůru, k vyšším vibracím a stavům vědomí.

Každý máme své vlastní vedení a uvnitř nás nezměrný potenciál. Božská jiskra. Schopnosti, které jsme kdysi měli a jen na ně zapomněli, a nyní se začínáme rozvzpomínat.

Na to, jaká je moje osobní cesta, a co je nejlepší právě pro mne právě teď je tak třeba se ptát a naslouchat svojí intuici a vyššímu vedení.

I můj příběh je důkazem toho, že člověk nepotřebuje nic, kromě spojení a podpory, kterou dostáváme z neviditelného světa – od ochranných bytosí země, Boha, Vesmíru, andělů… - žádný seminář, ani workshop. Vše máme v sobě. Často se spousta věcí děje spontánně – mohou se stát, pokud jsou součástí naší cesty a přejeme si je.

Nemusíme nikam chodit, nikam jezdit, nic číst. Stejně tak nás jakákoli kniha – útržek hovoru – setkání – workshop – nás mohou nastartovat, inspirovat nebo posunout. Naše cesty se ve skutečnosti skládají právě z takových podnětů, volání, zázraků.

Skupina může při i po přechodu velmi pomáhat. Jde také o zpravidla o daleko bezpečnější prostředí, než pokud se o přechod (přepnutí na pránu) pokouší člověk sám, i když má tak pevné vedení a intuici, které to umožní.

Každý, kdo přechod na pránickou výživu nabízí, je pojímá jinak, v návaznosti na svojí osobní cestě, zkušenostech i nastavení. Někde jde víceméně jen o pobyt v přírodě, cvičení a meditace se spoustou volného času. Zde o osm dní nabitých společnou prací, a přestávkami podle domluvy ve skupině. Záleží na tom, co si přejete, a jakým způsobem a jak rychle se chcete posunout.

Můj koncept je založený na intenzivní osobní a transformační práci, vzhledem k tomu, že práci s energií a léčení se věnuji už třicet let, podobně jako práci s esencemi, ale i léčením traumatu, řadě terapií, systemickým konstelacím, a všechny zkušenosti tak využívám podle potřeb skupiny i jednotlivých účastníků. V kontaktu spolu zůstáváme nejméně několik týdnů po skončení přechodu (společné čerpání prány, komunikace - konzultace, energetická podpora).

Místo setkávání, kde přechod probíhá, je mimořádně energeticky silné, podporující především transformaci všech našich slabých míst, bloků a zranění.

Přechod, který se tu letos v květnu uskuteční, je ale poslední, prostor jsem předala někomu, kdo bude prostor využívat k trochu iné práci, a já sama se stěhuji na jih Čech – nejsem si jistá, jestli se ještě někdy k této práci sama vrátím: předpokládám, že v dalších letech se bubu věnovat více psaní a dalším činnostem a především, dopřeju i o něco víc prostoru sama sobě, protože poslední roky pro mne byly opravdu hodně nabité a náročné.

Pokud si tedy chcete dopřát osm opravdu intenzivních dní věnovaných osobní transformaci, přechodu na pránickou výživu anebo podstatnému přiblížení se k tomuto způsobu stravování, máte ještě, ale nejspíš poslední příležitost se připojit – proběhne od soboty 13. do 20. května 2023.

Koncept., který jsem kdysi na základě letitých zkušeností a cesty připravila, je zaměřený jak na samotný přechod na pránickou stravu, ale i na případně pomoc při nápravě poškození v důsledku nevydařeného nebo poškozujícího pokusu o přechod. Zahrnuje osm dní plných intenzivní společné práce, kdy se předávám všechny zkušenosti, které s pránou mám a které se dají do osmi dnů vtěsnat, v tempu, které si určuje skupina, a věnovat se nejenom meditacím a čerpání prány kdekoli, často v přírodě, na energeticky silných místech v okolí), techniky práce s energií, zvyšování vibrací i již zmíněnou identifikaci a transformaci překážek a slabin, které mohou přechodu nebo udržení se na práně bránit, a jejich transformaci. Uvědomovat si svoje cíle i motivaci, dívat se na to, co nám pomůže při přechodu, ale zejména potom doma pro udržení prány, pracujeme s tělem a zvýšeném osobní energie i vibracemi, úskalími v běžném životě i jak se vracet k práně, pokud i přesto zažijeme nejrůznější kolapsy, kdy se vracíme k pevné stravě,

A protože informací i zkušeností se ukázalo být podstatně víc, než by bylo možné, ty vstupní obsahuje už workshop Prána jako stav mysli a vědomí, aby při samotném přechodu zbylo víc času na práci s energií, nastavení vlastního tempa i času na zpracování podle potřeby.

Pokud se tedy rozhodnete, budu se nesmírně těšit, na společnou práci, sdílení, probouzení vnitřního potenciálu a světla i všechno ostatní, co nás společně čeká.

Pokud doputujete jinam nebo se o přechod pokusíte sami, pokud jste si touto cestou opravdu jisti, přeji vám štěstí a hodně podpory Vesmíru.

Lenka Clara, 16. dubna 2023