Přihláška

 • Přihlašuji se na  workshop, webinář nebo cyklus :
 • Datum konání:
 • Jméno:
 • Rok narození:
 • Telefonní číslo:
 • Důležitá sdělení a poznámky (zdravotní stav a jiné):

Účastnická dohoda

I.

 • Workshopy se uskutečňují online nebo prezenční formou. Může se jich zúčastnit kdokoli starší 18let, mladší účastníci musí mít k účasti na programu souhlas rodičů nebo opatrovníka.
 • V případě závažných psychických problémů, infekčních chorob, užívání drog nebo jiných zdravotních potíží je účastník povinen upozornit na ně písemně předem lektora semináře. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci o vhodnosti semináře, případně konzultaci s lékařem.
 • Podmínkou účasti je zájem o konkrétní program a osobní závazek dodržováním naprosté důvěrnosti ve vztahu ke sdílení v průběhu workshopu.
 • Veškeré materiály, které účastník obdrží, jsou určeny pouze pro jeho osobní potřebu. Účastník tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje se, že tyto materiály nebude s nikým sdílet ani je nijak publikovat. Účastník, který se zúčastnil workshopu s úmyslem napsat nebo jinak jakkoli publikovat jeho průběh, se zaručuje, že tak neučiní bez písemného souhlasu lektora.
 • Každý účastník nese sám za sebe plnou odpovědnost, včetně chování k ostatním účastníkům.

II.

 • Přihláška nabývá platnosti po zaplacení celé platby nebo zálohy 1000,- Kč (u dvoudenních workshopů) nebo 2000 Kč (osmidenní intenzivní přechod a cykly) převodem na účet 222 313 846/0300 (do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a seminář). Plnou cenu semináře je třeba zaplatit nejpozději do jeho začátku převodem na tentýž účet. Platby v hotovosti nejsou možné.
 • Zruší-li účastník přihlášku do 14 dní před začátkem konání dvoudenního workshopu, činí storno poplatek 500, po této době 1000 Kč. Zruší-li účastník přihlášku do 30 dnů před začátkem konání osmidenního intenzivního přechodu činí storno poplatek 1000, po této době 2000 Kč. Rozhodne-li se účastník dále se workshopu neúčastnit, peníze mu nebudou vráceny, stejně tak, pokud jeho účast z důvodu hrubého porušování dohody, za níž se považuje především bezohledné chování vůči třetím osobám nebo nerespektování důležitých pokynů lektora, ukončí lektor.

III.

Pouze pro workshopy, které se uskuteční prezenční formou:

 • Každý účastník souhlasí s tím, že bude dodržovat hygienická pravidla a chovat se ohleduplně ve všech prostorách, kde probíhají aktivity. Součástí každého programu je každodenní půlhodinová až hodinová společná práce v domě či na zahradě.
 • Centrum ani lektor nejsou odpovědní za případné ztráty, škody nebo zranění.

IV.

Potvrzení přihlášky a souhlas s podmínkami

 • Jsem si plně vědomý (á) výše uvedených podmínek a souhlasím s jejich dodržováním.
 • Souhlasím se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním mých osobních údajů pro poskytnutý účel. Beru na vědomí, že údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou bez mého souhlasu poskytovány třetím osobám.

Datum: ................................... Podpis:.......................................................